Heeft revalideren zin wanneer een aandoening chronisch is? Júist, vindt revalidatiearts Vibeke Valkenburg van het Rijnlands Revalidatie Centrum. Het revalidatietraject is gericht op het bevorderen van iemands zelfredzaamheid en zelfstandigheid en het voorkomen of vertragen van verdere achteruitgang hiervan.

Hoe ziet een revalidatietraject eruit bij chronische ziekte?

‘Eerst kijken we goed wat de oorzaak is van de klachten. Als we in kaart hebben gebracht hoe complex iemands situatie is, stellen we een team van paramedici samen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een fysiotherapeut, bewegingsagoog, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker neuropsycholoog en/of ergotherapeut . Daarnaast gebruiken we technologische hulpmiddelen, zoals een looplab. Vervolgens analyseert iedere professional vanuit zijn eigen expertise de knelpunten. De revalidatiearts stelt een behandelplan op in overleg met de betrokken paramedici. Wanneer volledig herstel niet mogelijk is, kijken we hoe de klachten verminderd kunnen worden en hoe verdere achteruitgang vertraagd kan worden. Het traject is vooral gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en het vergroten van de zelfstandigheid van de patiënt.’

Kan een patiënt zich voorbereiden op dit traject?

‘Juist bij chronische ziekten zijn vaak veel verschillende hulpverleners betrokken, daarom is het des te belangrijker om grip op het traject te houden. Het bijhouden van klachten in een dagboek kan een bruikbaar hulpmiddel zijn. Een revalidatiearts zal vragen naar klachten en welke factoren die verergeren of verminderen. Daarnaast is het raadzaam opgedane ervaringen te delen. Wat heeft tot nu toe wel en niet geholpen? Daar kunnen professionals op voortborduren. In de ideale situatie wordt de geboden zorg door de diverse hulpverleners op elkaar afgestemd, maar dat blijkt in de praktijk soms lastig. Een revalidatiearts kan helpen door hierin een coördinerende rol te spelen.’

Hoe denkt andersom een revalidatieteam proactief met de patiënt mee?

‘De revalidatiearts en het behandelteam hebben veel kennis van het beloop van ziekten en herstelmogelijkheden en zijn gespecialiseerd in complexe hulpvragen. Zij kunnen goed inschatten wat realistische doelen zijn om aan te werken en voorlichting en informatie geven. Bij sommige chronische ziekten is het noodzakelijk te anticiperen op de te verwachten achteruitgang. Het is voor patiënten heel belangrijk de juiste informatie op het juiste moment te ontvangen. Bij snel progressieve ziekten, zoals ALS, zijn er een paar belangrijke beslismomenten tijdens het ziekteverloop. Het kan zijn dat de patiënt hier zelf nog niet over heeft nagedacht, dan is het heel waardevol wanneer de revalidatiearts daar wel tijdig over begint ’

Gaat het revalidatieproces voor een chronisch zieke oneindig door of zit er een eind aan?

‘Revalidatie beoogt mensen zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij; ieder mens heeft recht op het vervullen van een sociale en maatschappelijke rol. Voor mensen met een chronische ziekte is het hebben van de regie over eigen leven daarom erg belangrijk. Tijdens een revalidatietraject krijgen zij de tools daarvoor in handen. Het revalidatieteam geeft de patiënt inzicht in diens mogelijkheden en onmogelijkheden, geeft aan waar hij of zij ondersteuning kan krijgen en welke hulpmiddelen in zijn of haar geval waardevol zijn. Als iemand die zaken goed weet, stopt een revalidatiebehandeling. Wel blijven mensen vaak onder controle van de revalidatiearts. Afhankelijk van welke problemen zich voordoen kan zo nodig een nieuw revalidatietraject opgestart worden.’